Ereloon


Ons gebruikelijke uurtarief bedraagt € 135,00 excl. BTW .

U kan ons steeds een stand van zaken vragen, wij stellen een gedetailleerde staat op van alle verrichte prestaties en gemaakte kosten.

In sommige zaken kunnen we ook een vast bedrag afspreken, dit zal dan per zaak op voorhand afgesproken worden.

Een eerste consultatie is betalend, we rekenen hier slechts € 85,00 excl. BTW aan.

Kosten


Naast het ereloon, dient er ook een vergoeding betaald te worden voor de gemaakte kosten, zoals briefwisseling, e-mailverkeer, verplaatsingskosten, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarder, enz.

Wij tellen een vaste dossierkost van € 50,00 excl. BTW voor elk startend dossier.

Voor de telefoonkosten komt er een forfaitaire vergoeding van € 30,00 excl. BTW bij en alle andere kosten worden naargelang werkelijk verbruik afgerekend.

Rechstbijstandverzekering


U kunt een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Vaak kunt u die optie nemen bij uw auto-, wonings- of gezinsverzekering. Ze dekt de erelonen en kosten van advocaten en experten, en bepaalde gerechtskosten.

Bij een globale rechtsbijstandsverzekering kunt u zich verzekeren tegen de kosten van allerlei gerechtelijke procedures. Bij vaak voorkomende conflicten, zoals echtscheidingen, komen de meeste verzekeraars echter (nog) niet tussen. Informeer u bij uw makelaar. Weet dat u altijd vrij een advocaat mag kiezen. Geen enkele verzekering kan u een keuze opleggen.

In een procedure moet de verliezende partij een rechtsplegingsvergoeding betalen. Dat is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die gelijk kreeg. Die bedragen zijn wettelijk vastgelegd en hangen af van de aard en vooral van de waarde van de zaak.

Soms is de tegenpartij insolvabel en zal dit bedrag niet effectief geïnd kunnen worden.

Indien u rechtsbijstand geniet, is dit bedrag voor de verzekering.

Indien we de zaak winnen, is dit bedrag voor ons en krijgt u de provisies die u reeds betaalde teruggestort.

Pro Deo


Afhankelijk van uw bestaansmiddelen en gezinssamenstelling kan u geheel of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand genieten.

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

  • 20 euro per aanstelling én 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure afzonderlijk

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een maximum bedrag aan zijn advocaat van 125 euro.

Advocaten mogen pas optreden nadat ze deze bedragen én de nodige bewijsstukken ontvangen hebben, hetzij een recent attest samenstelling van het gezin af te halen op de gemeente én het bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden van alle personen die op het attest voorkomen.

Wie kan rekenen op een derde betaler, bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering, komt niet in aanmerking voor een pro-Deoadvocaat.

Via deze link kan U kijken of U al dan niet in aanmerking zou komen : http://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Pro%20Deo/inkomensgrenzen01092017.pdf !!

LET OP : U dient dit alles in orde te brengen VOOR de aanvang van de procedures en de gratis bijstand stopt van zodra de bestaansmiddelen wijzigen of kan door het BJB (Bureau voor Juridische Bijstand) herzien worden indien men door het winnen van de gevoerde procedure een aanzienlijk bedrag heeft gerecupereerd.

In deze link vindt u het formulier dat u volledig dient in te vullen én te ondertekenen en mee bij uw aanvraag dient te voegen:

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Pro%20Deo/aanvraagformulier-juridische-tweedelijnsbijstand-geldig-vanaf-1-september-2016-DEF.pdf